Jiko o kansei shi, yo o hoeki suru- perfect one’s self to benefit the world

Jiko o kansei shi, yo o hoeki suru- perfect one’s self to benefit the world